logo

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Usul Kanunu, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar hakkında uygulanır. Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır. Ancak gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler Vergi Usul Kanununa tabi değildir.

Vergi Usul Kanunu, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar hakkında uygulanır. Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.

Ancak gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler Vergi Usul Kanununa tabi değildir.

İSPAT

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabi­lir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kulla­nılamaz.

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Vergileme süreci vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle başlar. Vergileme süreci genelde tarh, tebliğ, tahak­kuk ve tahsil aşamalarından oluşan dört aşamalı bir süreçtir.

VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Verginin konusu ile verginin yükümlüsü arasında ilişki kuran olaya vergiyi doğuran olay denir.

TARH

Verginin Tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

TEBLİĞ: Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir

Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir, şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.

TAHAKKUK: Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

TAHSİL: Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. Verginin ödenmesi, tahsiliyle birlikte vergileme süreci biter, vergi borcu ortadan kalkar.

Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler: Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili ta­hakkuku da içine alır. Damga vergisi, harçlarda olduğu gibi.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa en iyi avukat kadrosuyla vergi hukuku konularında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.