logo

Blog Yazıları


Miras Paylaşımı

Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen bir medeni hukuk koludur.


İş Hukukunda İşçi ve İşveren Sorumlulukları

İş Hukuku çerçevesinde işçi ve işveren sorumluluklarını şu şekilde özetleyebiliriz.


Mali Suçlar ve Yargının Konuya Bakışı

Vergi Kanunları ve Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Mali Suçlar ve Yargının Konuya Bakışı


Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı genellikle işten çıkarılma durumunda çalışanlara verilir. Genellikle, bir çalışanın fesih üzerine hak kazandığı istihdam süresine dayanır.


Vergi Hukukunda Sürelerin Sınıflandırılması

Vergi Hukukunda süreleri sınıflandırmada, sürelere uyulması halinde doğacak hukuki sonuçlar ve uygulanacak yaptırımlar ölçüt alın¬maktadır. Hukuki niteliklerine göre süreler hak düşürücü süreler, vergi ödevleri ile ilgili süreler, müsamaha süreleri, zamanaşımı süreleri ve düzenleyici süreler olmak üzere beşe ayrılmaktadır.


Ticari Davaların Türleri ve Ölçütleri

Uyuşmazlığın ticari olup olmadığına veya tarafların niteliğine bakılmaksızın ticari sayılan bu davalar iki grupta ele alınmalıdır.


Borçlar Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kural olarak başkasının can ve malvarlığına zarar veren fiiller hukuka aykırıdır,. Ancak bazen fiil bir zarara yol açmış olsa bile hukuken haklı görülür yani hukuka uygun kabul edilir.


Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)

Konversiyon borcun faiz yükünü hafifletmek amacıyla, başvurulan bir işlemdir. Devlet borçlarının değiştirilmesinde anapara değerleri aynı olan eski borç senetlerinin düşük faizli yenileri ile değiştirilmesi söz konusudur. Bir diğer ifade ile, anapara tutarına dokunmadan borç yükünün hafifletilmesi için başvurulan tedbir. Bu işlem sayesinde devlet borçlarının yıllık faiz ödemelerinde bir tasarruf sağlanır. Konversiyonda eski borç yerine yeni bir borç getirilmiş olmaktad


Emeklilik Şartları

Ülkemizde gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çalışan tüm vatandaşlarımızın emeklilik ve emeklilik şartları konusunda yoğun bir araştırma içerisinde oldukları bilinen bir gerçektir. Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu olarak emeklilik şartları konusunda en çok merak edilenleri cevapladık.


Toplu İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

Toplu iş sözleşmelerine ilişkin uygulamalar 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenmiştir.


Yabancıların Banka Hesabı Açması

Türkiye’de ikameti bulunan yabancıların ülkemizdeki özel veya kamu bankalarında hesap açması mümkündür. Ancak banka hesabı açtırmak isteyen gerçek kişiler ile şirket ortakları veya yabancı şirketlerin prosedürleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yabancıların Türkiye'de banka hesabı açmasına yönelik işlemler için Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.


Anlaşmalı Boşanma

Tarafların, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olduğu davalar, anlaşmalı boşanmadır.


Nafaka Davaları

Nafaka, boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma kararı verilene kadar ve boşanma kararı verildikten sonra, yoksulluğa düşecek yana her ay düzenli olarak ödenen paradır.


İşçinin Rapor Alması

İşçinin, sağlık kuruluşlarından almış olduğu rapor, işçi ile işveren arasında zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır. İşveren, rahatsızlığı bulunan işçinin devamsızlığı sebebi ile işyeri düzeninin bozulması ve işlerin sekteye uğraması gibi pek çok sebeple iş sözleşmesinin feshini isteyebilmektedir.


Evlilik Nedeniyle Fesih

Kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.


Arabuluculuk

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.


Covid 19 Bilgilendirme

İşveren, iş yerinde Covid-19’a rastlanması durumunda, Covid-19 olan işçiye yakın işçilerin karantinada tutulmasını ve işçinin işyerine gelmemesini talep edebilir. Bu durumda, karantina süresi, yıllık izinden mahsup edilemeyecek, işçiye ücreti ödenecektir. İşçinin karantinaya uymadığı tespit edilirse, işveren iş sözleşmesini feshedebilecektir.


Tüketici Uyuşmazlıkları

Satın aldığınız bir ürünün bozuk çıkması durumunda eğer isterseniz 2 yıl içinde ürünü iade ederek paranızın iadesini talep edebilirsiniz.


Ayıplı Mal Tüketici Hakları

Ayıplı mallarda, ayıplı malın ücretsiz onarımı, ayıplı mal ücretinin iadesi, ayıp oranında ücret indirimi, ayıpsız misli ile değişimi gibi seçimlik haklardan birisi ile hakkınızı talep mümkündür.


Ayıplı Hizmet Tüketici Hakları

Ayıplı hizmetlerde sözleşmeden dönme, eserin yeniden onarılması veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilirsiniz.


Tüketici Sözleşmeleri

Tüketici Sözleşmeleri, tüketicilerin nihai ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satıcı veya hizmet sağlayıcı girişimciler ile tüketiciler arasında imzalan sözleşmelerdir.


Tüketici Temel Haklar

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasındaki her türlü işlemi ve bankacılık, vekalet, eser, simsarlık, taşıma ve benzeri sözleşmeleri içeren tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.


Paket Tur Sözleşmeleri Tüketici Hakları

Paket tur sözleşmesi, 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu 51. maddesinde "paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.


Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketici Hakları

Devre tatil sözleşmesi, 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu 50. maddesinde "1 yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.


Abonelik Sözleşmeleri Tüketici Hakları

Abonelik sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Kanunu 52. maddesinde "Tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.


Mesafeli Sözleşmelerde Tüketici Hakları

Mesafeli sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nda “Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.


Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Kanunda tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.


Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetlerde Tüketici Hakları

Tüketicilerin almış oldukları malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin gerçekleştirilen işlemler mevzuatta satış sonrası hizmetler olarak tanımlanır. Bu hizmetler mevzuatta, Tüketicinin Korunması Kanunu ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Satıcılar, üretici ya da ithalatçıların hazırlamış oldukları garanti belgesini tüketicilere vermek zorundadırlar.


Taksitli Satış Sözleşmelerinde Tüketici Hakları

Kanunda taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmeler şeklinde tanımlanır.


Vergi Kanunlarında Mali Suçlar (Vergi Suçları)

Vergiye dayalı suçlar ve suç unsurları birçok farklı kanun ve yasalara dağılmış durumda olsa da en geniş haliyle Vergi Usul Kanunu doğrultusunda düzenleme altına alınmıştır.


Vergi Kaçakçılığı Suçları

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi ziyaı şartı olmaksızın (vergi kaybının ortaya çıkması beklenmeksizin) mevzuatta yer alan kasten gerçekleştirilebilecek eylemler ile ortaya çıkması durumunda cezalandırılması öngörülen kamu ve hukuk düzenini bozmaya yönelik eylemleri kapsamaktadır.. Vergi kaçakçılığına neden olan suç ve suç unsurları, Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde düzenlenmiştir.


Vergi Mahremiyeti İhlal Suçu

Mahremiyet ve sırların korunması konusu Anayasa'nın 20. maddesi ile koruma altına alınmıştır. Bunun yanı sıra özel ve ticari yaşantılar hem genel hem özel hukuk normlarıyla korunmaktadır.


Türk Ceza Kanunu’nda Mali Suçlar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bazı suçlar maddi çıkar yönüyle mali suç özelliği de taşımaktadır. Mali suç kavramı en geniş anlamda ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri kapsar. Bu çerçevede mali suçlar, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla devletçe yasaklanan faaliyetlerdir.


Hileli İflas Suçu

Firmaların borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ticari hayatın akışında karşılaşılan olağan bir durumdur. Firmanın borcunu ödeyememesinden kaynaklı acze düşmesi hukuki olarak cezai yaptırım uygulamayı gerektiren bir durum olarak değerlendirilmez. Ancak borçlunun alacaklılarından kaçış amacıyla hileli olarak iflasa başvurması hukukta hileli iflas suçu olarak düzenlenmiştir.


Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çevre Hakkı

Çevre hakkı ilk kez uluslar arası düzeyde 1972 tarihinde BM Çevre ve İnsan başlıklı konferansta ortaya konulmuştur.  Çevre hakkı 1982 Anayasası ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış ve anayasal koruma altına alınmıştır.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.