logo

Blog Yazıları

Miras Paylaşımı

Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen bir medeni hukuk koludur.

Bursa Velayet Davası

Bursa Velayet Davası Avukatı ve diğer hukuk alanlarında profesyonel bir şekilde hizmet sunan Yeniay Hukuk Bürosu boşanma avukatı ekibi Bursa velayet davası avukatı, arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili tüm süreçlerde hizmet vermektedir.

İş Hukukunda İşçi ve İşveren Sorumlulukları

İş Hukuku çerçevesinde işçi ve işveren sorumluluklarını şu şekilde özetleyebiliriz.

Vizyonumuz

Bursa Tüketici Hakları Avukatı

Bursa Tüketici Hakları Avukatlarımız Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar davaların süreç takibi, tüketicilerin satıcılar, üreticiler ya da sağlayıcılardan aldığı mal ve hizmetlerin ayıplı olması durumunda zararın tazmini ve tüketici hakları başta olmak üzere tüketicilere ilişkin her türlü hukuki konuda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti sağlamaktadır.

Mali Suçlar ve Yargının Konuya Bakışı

Dünyada ve Türkiye'de mali suç terimi yerine zaman zaman ekonomik suç, beyaz yaka suçluluğu, yolsuzluk suçu, kaçakçılık suçu, mesleki suçluluk, ticari suçluluk gibi farklı tanımlar da kullanıldığı görülmektedir. En yalın sözlük tanımına göre mali suç, parasal, mal ile ilgili ve maliyeye ilişkin yasalara aykırı davranış anlamına gelir. Ancak genel literatürdeki tanımlarda mali suç, şiddet içermeden işlenmek suretiyle kamuda mali bir kayba neden olan tüm suçlar kapsar.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı genellikle işten çıkarılma durumunda çalışanlara verilir. Genellikle, bir çalışanın fesih üzerine hak kazandığı istihdam süresine dayanır.

Vergi Hukukunda Sürelerin Sınıflandırılması

Vergi Hukukunda süreleri sınıflandırmada, sürelere uyulması halinde doğacak hukuki sonuçlar ve uygulanacak yaptırımlar ölçüt alınmaktadır. Hukuki niteliklerine göre süreler hak düşürücü süreler, vergi ödevleri ile ilgili süreler, müsamaha süreleri, zamanaşımı süreleri ve düzenleyici süreler olmak üzere beşe ayrılmaktadır.

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı diğer çoğu avukatlık çalışmalarından farklılık göstermektedir. Çünkü evlilik ve boşanma, diğer hukuki ilişkilerden, örneğin şirket sözleşmelerinden çok farklıdır.

Ticari Davaların Türleri ve Ölçütleri

Uyuşmazlığın ticari olup olmadığına veya tarafların niteliğine bakılmaksızın ticari sayılan bu davalar iki grupta ele alınmalıdır.

Borçlar Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kural olarak başkasının can ve malvarlığına zarar veren fiiller hukuka aykırıdır,. Ancak bazen fiil bir zarara yol açmış olsa bile hukuken haklı görülür yani hukuka uygun kabul edilir.

Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)

Konversiyon borcun faiz yükünü hafifletmek amacıyla, başvurulan bir işlemdir. Devlet borçlarının değiştirilmesinde anapara değerleri aynı olan eski borç senetlerinin düşük faizli yenileri ile değiştirilmesi söz konusudur. Bir diğer ifade ile, anapara tutarına dokunmadan borç yükünün hafifletilmesi için başvurulan tedbir. Bu işlem sayesinde devlet borçlarının yıllık faiz ödemelerinde bir tasarruf sağlanır. Konversiyonda eski borç yerine yeni bir borç getirilmiş olmaktad

İnegöl Boşanma Avukatı

Boşanma, aile hukukunun ana konularından biridir. Boşanma davaları hangi sebeple olursa olsun aile mahkemelerinde görülür. Boşanma gerekçeleri de Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Yeniay Hukuk Bürosuna bağlı İnegöl Boşanma Avukatı ile çalışmak bu zorlu süreci kolaylaştırarak haklarınızın korunmasına büyük katkılar sağlar.

Emeklilik Şartları

Ülkemizde gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çalışan tüm vatandaşlarımızın emeklilik ve emeklilik şartları konusunda yoğun bir araştırma içerisinde oldukları bilinen bir gerçektir. Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu olarak emeklilik şartları konusunda en çok merak edilenleri cevapladık.

Toplu İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

Toplu iş sözleşmelerine ilişkin uygulamalar 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Yabancıların Banka Hesabı Açması

Türkiye’de ikameti bulunan yabancıların ülkemizdeki özel veya kamu bankalarında hesap açması mümkündür. Ancak banka hesabı açtırmak isteyen gerçek kişiler ile şirket ortakları veya yabancı şirketlerin prosedürleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yabancıların Türkiye'de banka hesabı açmasına yönelik işlemler için Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma

Tarafların, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olduğu davalar, anlaşmalı boşanmadır.

Nafaka Davaları

Nafaka, boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma kararı verilene kadar ve boşanma kararı verildikten sonra, yoksulluğa düşecek yana her ay düzenli olarak ödenen paradır.

İşçinin Rapor Alması

İşçinin, sağlık kuruluşlarından almış olduğu rapor, işçi ile işveren arasında zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır. İşveren, rahatsızlığı bulunan işçinin devamsızlığı sebebi ile işyeri düzeninin bozulması ve işlerin sekteye uğraması gibi pek çok sebeple iş sözleşmesinin feshini isteyebilmektedir.

Evlilik Nedeniyle Fesih

Kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.

Arabuluculuk

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Covid 19 Bilgilendirme

İşveren, iş yerinde Covid-19’a rastlanması durumunda, Covid-19 olan işçiye yakın işçilerin karantinada tutulmasını ve işçinin işyerine gelmemesini talep edebilir. Bu durumda, karantina süresi, yıllık izinden mahsup edilemeyecek, işçiye ücreti ödenecektir. İşçinin karantinaya uymadığı tespit edilirse, işveren iş sözleşmesini feshedebilecektir.

Tüketici Uyuşmazlıkları

Satın aldığınız bir ürünün bozuk çıkması durumunda eğer isterseniz 2 yıl içinde ürünü iade ederek paranızın iadesini talep edebilirsiniz.

Ayıplı Mal Tüketici Hakları

Ayıplı mallarda, ayıplı malın ücretsiz onarımı, ayıplı mal ücretinin iadesi, ayıp oranında ücret indirimi, ayıpsız misli ile değişimi gibi seçimlik haklardan birisi ile hakkınızı talep mümkündür.

Ayıplı Hizmet Tüketici Hakları

Ayıplı hizmetlerde sözleşmeden dönme, eserin yeniden onarılması veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilirsiniz.

Tüketici Sözleşmeleri

Tüketici Sözleşmeleri, tüketicilerin nihai ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satıcı veya hizmet sağlayıcı girişimciler ile tüketiciler arasında imzalan sözleşmelerdir.

Tüketici Temel Haklar

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasındaki her türlü işlemi ve bankacılık, vekalet, eser, simsarlık, taşıma ve benzeri sözleşmeleri içeren tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

Paket Tur Sözleşmeleri Tüketici Hakları

Paket tur sözleşmesi, 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu 51. maddesinde "paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketici Hakları

Devre tatil sözleşmesi, 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu 50. maddesinde "1 yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Abonelik Sözleşmeleri Tüketici Hakları

Abonelik sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Kanunu 52. maddesinde "Tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketici Hakları

Mesafeli sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nda “Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Kanunda tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetlerde Tüketici Hakları

Tüketicilerin almış oldukları malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin gerçekleştirilen işlemler mevzuatta satış sonrası hizmetler olarak tanımlanır. Bu hizmetler mevzuatta, Tüketicinin Korunması Kanunu ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Satıcılar, üretici ya da ithalatçıların hazırlamış oldukları garanti belgesini tüketicilere vermek zorundadırlar.

Taksitli Satış Sözleşmelerinde Tüketici Hakları

Kanunda taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmeler şeklinde tanımlanır.

Vergi Kanunlarında Mali Suçlar (Vergi Suçları)

Vergiye dayalı suçlar ve suç unsurları, birçok farklı kanun ve yasalara dağılmış durumda olsa da en geniş haliyle Vergi Usul Kanunu doğrultusunda düzenleme altına alınmıştır.

Vergi Kaçakçılığı Suçları

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi ziyaı şartı olmaksızın (vergi kaybının ortaya çıkması beklenmeksizin) mevzuatta yer alan kasten gerçekleştirilebilecek eylemler ile ortaya çıkması durumunda cezalandırılması öngörülen kamu ve hukuk düzenini bozmaya yönelik eylemleri kapsamaktadır.. Vergi kaçakçılığına neden olan suç ve suç unsurları, Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde düzenlenmiştir.

Vergi Mahremiyeti İhlal Suçu

Mahremiyet ve sırların korunması konusu Anayasa'nın 20. maddesi ile koruma altına alınmıştır. Bunun yanı sıra özel ve ticari yaşantılar hem genel hem özel hukuk normlarıyla korunmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda Mali Suçlar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bazı suçlar maddi çıkar yönüyle mali suç özelliği de taşımaktadır. Mali suç kavramı en geniş anlamda ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri kapsar. Bu çerçevede mali suçlar, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla devletçe yasaklanan faaliyetlerdir.

Hileli İflas Suçu

Firmaların borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ticari hayatın akışında karşılaşılan olağan bir durumdur. Firmanın borcunu ödeyememesinden kaynaklı acze düşmesi hukuki olarak cezai yaptırım uygulamayı gerektiren bir durum olarak değerlendirilmez. Ancak borçlunun alacaklılarından kaçış amacıyla hileli olarak iflasa başvurması hukukta hileli iflas suçu olarak düzenlenmiştir.

Vergi Mevzuatında Kanuni Ve İdari Süreler

Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

Bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği ölünceye kadar bakma sözleşmesi TBK Madde 611’de düzenlenmiştir. Bu sözleşmede bakım borçlusunun borcu Yargıtay tarafından geniş kapsamda ele alınarak kendisine birçok borç yüklenmektedir.

Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çevre Hakkı

Çevre hakkı ilk kez uluslar arası düzeyde 1972 tarihinde BM Çevre ve İnsan başlıklı konferansta ortaya konulmuştur.  Çevre hakkı 1982 Anayasası ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış ve anayasal koruma altına alınmıştır.

Delil Tespiti Talepleri

Delil tespiti, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. HMK 400. Maddede şu açıklamalara yer verilmiştir.

Sigortalılığın Başlangıcı, Zorunluluk İlkesi

Ülkemizde Sosyal Sigortalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanuna göre iki çeşit sigortalılık hali bulunmaktadır. Birincisi sosyal sigortalı dediğimiz sigortalıdan bahsedilirken ikinci olarak ise genel sağlık sigortalısından bahsedilmektedir.

Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davaları

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları tarafların, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olduğu davalardır. Çekişmeli boşanma davaları ise TMK Madde 166/3 hükmünün kapsamı dışında kalan, tarafların boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşma sağlayamadığı davalardır.

Kişisel Veriler Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bir gerçek kişiye ilişkin olan, o gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilmesini sağlayan her türlü bilgidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda hangi bilgilerin kişisel veri olacağı konusunda bir sınırlama yoktur. Bunun yanı sıra bazı bilgiler üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda veri ile ilişkili gerçek kişinin mağduriyet yaşamasına sebep olabilir. Bu veriler özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılır.

Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Almanya ve Türkiye'de Vergi Kaçakçılığı Uygulamaları

Av. Ali YENİAY Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler dergisinde yayınlanan makalesidir.

Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi

Arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile sonuçlanması durumunda, arabulucu tarafından düzenlenen ve taraflarca imzalanan anlaşma belgesinin ilamlı icra takibine konu edilebilmesi için icra edilebilirlik şerhi alınması gerekmektedir.

Marka Tescil Başvuruları ve Tescili İtiraz Süreci

Marka, bir ticari işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetleri başka bir ticari işletmenin ürün ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, markaya bağlı hakların korunması ve bu hakların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının engellenmesi anlamında önem arz eder.

Kooperatiflerin Kuruluşu ve Ortaklık Sıfatının Kazanılması

Kooperatifler TTK’da ticari ortaklıklar arasında sayılmış olmakla birlikte amaç ve kuruluş yönünden ticari ortaklıklardan ayrılmaktadır. Kooperatifler; sosyal, ekonomik, kültürel amaçları müşterek olarak gerçekleştirmek üzere kurulan ortaklıklar olarak tanımlanabilir.

Nafakanın Artırılması, Azaltılması Ve Kaldırılması Davaları

Müşterek çocuk için ödenen nafaka İŞTİRAK NAFAKASI, eşe ödenen nafaka YOKSULLUK NAFAKASI, yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoy ile kardeşlere ödenen nafaka YARDIM NAFAKASIDIR.

Depremde Müteahhidin Hukuki Sorumluluğu

Türkiye, 1. Derece deprem kuşağında yer alan ve büyük ölçekte deprem riskinin söz konusu olduğu bir ülkedir. Ülkemizin yaklaşık %70’lik bir kısmı deprem riskiyle karşı karşıyadır. Böyle bir coğrafyada insanların barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılan binalar depreme dayanıklı olmalıdır.

Seçimlik Mal Rejimleri Ve Mal Rejimi Sözleşmeleri

Türk hukukunda mal rejimleri, eşlerin evlilik öncesinde ve sonrasında edindiği malvarlıkları üzerindeki hakları ve bunlardan kaynaklanan yükümlülükleri ile evlilik birliğinin sona ermesi halinde paylaşıma yönelik kuralları düzenlemektedir. Mal rejimleri yasal mal rejimi, seçimlik mal rejimleri ve olağanüstü mal rejimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Depremde Müteahhidin Cezai Soumluluğu

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en büyük tabii afetlerden birisi depremdir. Ülkemiz kıtaların buluştuğu, dolayısıyla fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede bulunmakla birlikte ülkemizin hemen her yerinde deprem riski bulunmaktadır. Her ne kadar deprem önlenmez bir afet olsa da sonuçları önlenebilir niteliktedir. Depremin sonuçlarının en aza indirgenebilmesi için deprem olgusuna uygun bir yapılaşmanın benimsenmesi zorunludur.

Vergi Kaçakçılığı Suçlarına 7394 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Düzenlemeler

15.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Tek Kulakta Sağırlık Veya Tek Kulakta İşitme Kaybı Ve Araç Alımı

Tek kulakta sağırlık ya da tek kulakta işitme kaybı olarak bilinen bu hastalık, kişilerin tek bir kulağında ortaya çıkan işitme sorunudur. Bu hastalıkta kısmi ya da tam işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Kısmi tek kulak işitme kaybında bir kulakta belli bir oranda işitme kaybı olurken, tek kulakta işitme kaybı tam olanların bahsi geçen kulaklarında işitme duyusu tamamen kaybolur.

Türk Hukukunda Gıda Suçları

Türk hukukunda gıda suçları ve bunlara ilişkin yaptırımlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar ile düzenlemiştir. Bunları şu başlıklarda inceleyebiliriz.

Çifte Vatandaşların Yurt Dışından Araç Getirilebilmesi İçin Gereken Şartlar

Ülkemizden yurt dışına çalışmak için giden ya da yurt dışına yerleşip oranın oturum iznini veya kimliğini alan birçok soydaşımız bulunmaktadır. Özellikle belirli dönemlerde ülkemize yurt dışı plakalı araçlar akın etmektedir.

Katılma Alacağı Davası

Türk hukukunda 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yasal mal rejimi ‘’edinilmiş mallara katılma rejimi’’ olarak kabul edilmiştir. Katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi sırasında ortaya çıkan bir alacak hakkıdır. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte, mal rejimi tasfiye sürecine girmektedir. Bu tasfiye sürecinde eşler, evlenme tarihinden itibaren edinilmiş mallar üzerinde katılma alacağı talebinde bulunabilir.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.