logo

Türk Ceza Kanunu’nda Mali Suçlar

Türk Ceza Kanunu’nda Mali Suçlar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bazı suçlar maddi çıkar yönüyle mali suç özelliği de taşımaktadır. Mali suç kavramı en geniş anlamda ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri kapsar. Bu çerçevede mali suçlar, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla devletçe yasaklanan faaliyetlerdir.

TCK'da düzenelenen mali suçlar, gelir elde etme, özellikle maddi çıkar veya ekonomik bağlamında ortaya çıkmaktaktadır. Mali suçlar sonunda ortaya çıkan ekonomik kayıpların sonuçları genel zararlar yanında kişisel zararlara da neden olmaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nda Mali Suçlar; kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, parada sahtecilik suçu, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik, mal ve fiyatları etkilemeye yönelik suçlar, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, rüşvet, kara para aklama, parada sahtecilik (kalpazanlık) şeklinde düzenlenmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu:

5237 sayılı TCK'da "Uluslararası Suçlar" başlıklı birinci kısmın ikinci bölümünde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" başlığı altında incelenmiştir.

İlgili kanunda göçmen kaçakçılığı suçu; "Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.

Dolandırıcılık Suçu:

Dolandırıcılığa ilişkin suçlar 5237 sayılı TCK'nın 157, 158 ve 159. maddelerinde düzenlenmiştir. 157. madde dolandırıcılığa ilişkin suçların temel halini, 158. madde dolandırıcılık suçunu artıracak nitelikli halleri ve 159. madde ise dolandırıcılık suçunu azaltan halleri içermektedir. Bu maddelerde; dolandırıcılık suçu için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. Nitelikli dolandırılcılık ile dolandırıcılık suçlarını üç veya da fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda veri ceza yarı orannda; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ise ceza bir kat artırılır. Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde ise, şikayet üzerine,6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Hilelil İflas Suçu:

Hileli iflas suçu, 5237 sayılı TCK özel hükümler kitabında, kişilere karşı suçlara ilişkin ikinci kısmın "Malvarlığına Karşı Suçlar" başlıklı onuncu bölümünde 161. maddede düzenlenmiştir. TCK'nun 161. maddesine göre; Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu:

5237 sayılı TCK 235. maddesinde ihaleye fesat karıştırma suçu, "Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.

Tefecilik Suçu:

Tefecilik suçu 5237 sayılı TCK 241. maddesinde, "Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir. Aynı kanun maddesinde suçun örgüt şeklinde işlenmesi halinde cezanın bir kat artırılacağı öngörülmüştür.

Mal ve Fiyatları Etkilemeye Yönelik Suçlar:

Mal ve fiyatları etkilemeye yönelik suçlar 5237 sayılı TCK 237. ve 240. maddelerinde düzenlenmiştir.

Fiyatları Etiketleme suçu, işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvurma şeklinde tanımlanmış ve bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adlî para cezası öngörülmüştür. Ancak fiil sonucu besin besin veya besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza yarısı oranında artırılması ve fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca yarısı oranında artırılması şeklinde düzenlenmiştir.

Mal ve hizmet satımınından kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olmak suçu için sie 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile öngörülmüştür.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu:

Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin suçlar 5237 sayılı TCK'nın 245. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kendi rızası olmadan başkasına ait banka ya da kredi kartını kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişiler için 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Rüşvet Suçu:

Rüşvet suçu, 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir kamu görevlisine veya göstereceği başka bir kişiye menfaat sağlamak suretiyle görevin ifasına ilişkin bir iş yapması veya yaptırmamasına yönelik işlenen suçlar için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini (Karapara) Aklama:

Kara para aklama suçu 5237 sayılı TCK'nın 282. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunda karapara aklama suçu "Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.

Parada Sahtecilik Suçu (Kalpazanlık):

5237 sayılı TCK'nın 197. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanun maddesine göre; sahte parayı üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi için, 2 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile öngörülmüştür. bunun dışında sahte parayı bilerek kabul eden kişi için, 1-3 yıl arası hapi ile adli para çezası, sahteliğini bilmeden kabul ederek bunu bilerek tedavüle koyan kişi için ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku ve mali suçlar alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla mali suçlara ilişkin sorun yaşayan kişilere Bursa mali suç avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Mali hukuk konusuna giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa mali suç avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.