logo

Nafaka Davaları

Nafaka Davaları

Nafaka, boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma kararı verilene kadar ve boşanma kararı verildikten sonra, yoksulluğa düşecek yana her ay düzenli olarak ödenen paradır.

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma kararı verilene kadar ve boşanma kararı verildikten sonra, yoksulluğa düşecek yana her ay düzenli olarak ödenen paradır.

Nafaka türleri nelerdir?

Medeni Kanun'da 4 çeşit nafaka düzenlenmiştir. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakasıdır.

Tedbir Nafakası boşanma davası açılmadan veya dava açılmış ise dava açıldığı tarihten karar kesinleşinceye kadar, yargılama süresince eş ve/veya çocuklar lehine hükmedilen nafakadır.

İştirak Nafakası boşanma kararı kesinleştikten sonra, çocuğun velayeti bulunmayan eş tarafından, müşterek çocuk için ödenen nafakadır.

Yoksulluk Nafakası boşanma kararı kesinleştikten sonra, eşe ödenecek nafakadır.

Yardım Nafakası: Bir kimsenin, yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafakadır.

Nafaka davasında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Nafaka davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise, Asliye Hukuk Mahkemesi, aile mahkemesi sıfatı ile görevlidir.

Nafaka davasında yetkili mahkeme, boşanma davası ile birlikte nafaka talep ediliyorsa, boşanma davasında yetkili olan mahkemedir. Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında ise, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Nafakanın miktarı ve ödenme biçimi nedir?

Nafakanın miktarını hakim takdir eder. Hakim takdir yetkisini kullanırken kanunda belirtilen kriterleri dikkate alır. Hakim eşlerin barınmasına, geçimine ve çocukların bakım ve korunmasına sağlayacak şekilde tedbir nafakasına hükmetmesi gerekir. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur.

Hâkim, istem hâlinde, nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Yargıtay, nafaka alacaklısının dul ve yetim, yaşlılık maaşı alması, asgari ücret ile çalışması gibi durumlarında yoksulluğun ortadan kalkmayacağını kabul etmektedir. Ancak işbu hususlar nafaka miktarının belirlenmesinde etkili olacaktır.

Nafaka, istisna haller saklı olmak üzere, her ay peşin olarak ödenir.

İştirak nafakasının şartları nelerdir?

İştirak Nafakası kural olarak, müşterek çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi veya mahkeme kararı ile ergin kılınması sureti ile son bulur. Ancak çocuk ergin olmasına rağmen eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatı sonuna kadar iştirak nafakası ödenmeye devam edilir.

Yoksulluk nafakasının şartları nelerdir?

Yoksulluk nafakasına karar verilebilmesi için, nafaka alacaklısının mutlaka talepte bulunması gerekmektedir.

Yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilir. Fakat, nafaka alacaklısı olan eşin yeni bir evlilik yapması ve taraflardan birinin ölümü durumunda kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi başka birisi ile birlikte yaşama ve haysiyetsiz hayat sürme durumunda, nafaka borçlusunun başvurusu üzerine mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

Yardım nafakasının şartları nelerdir?

TMK m.364'e göre, Yardım nafakası, yoksulluğa düşecek alt soy, üst soy ve kardeşlere talep halinde dava tarihinden itibaren bağlanan nafaka türüdür.

Yardım nafakası mirastaki sıra takip edilerek talep edilebilir. Nafaka alacaklısının Alt Soydan nafaka talep etme hakkı var iken kardeşlerine bu talep ile başvuramaz.

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Nafakanın değiştirilmesi ve kaldırılması

Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır. Nafaka miktarının yeniden belirlenmesi veya kaldırılması davasında görevli mahkeme aile mahkemesi, yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Boşanma davası açılmadan nafaka davası

Eşlerin, boşanma davası açılmaksızın nafaka talep etme hakkı vardır. Eşlerden biri, ayrı yaşamada haklı olduğunu ispatlaması halinde, diğer eşten nafaka talep edilebilecektir. Talep eden eşin yanında çocukları da kalıyorsa, eş, çocuklar için de tedbir nafakası talep edebilir. Örneğin, eşi tarafından terk edilen ve bu sebeple yoksulluğa düşen eş, boşanma talep etmeksizin nafaka talep edebilecektir.Yine uyuşturucu bağımlılığı, aldatma ve şiddet sebebi ile nafaka talep edilebilmektedir.

Nafaka talep eden eş, ayrı yaşamada haklı olduğunu her türlü delil ile ispat edebilir.

Talep edilecek tedbir nafakası, eşlerden birisinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılabilir.

Nafaka alacaklarında zamanaşımı

İİK m.39/1ve BK m. 146'a göre, Mahkeme ilamları ile ilam hükmündeki diğer kararlar son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Nafaka alacakları ise, ilgili kanun maddelerinin istisnasıdır. İlam, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen geçerliliğini koruyacaktır.

Ancak, biriken nafaka alacakları üzerinden 10 yıl geçmekle ilam zamanaşımına uğramasa bile biriken nafaka alacakları zamanaşımına uğrar. İcra takibine konu olmayan, 10 yıllık süreden evvel işlemiş nafaka, zamanaşımına uğrayacaktır.

Nafakanın ödenmemesi durumunda yapılabilecekler nelerdir?

Nafakanın ödenmemesi durumunda cebri icra ile tahsili yoluna gidilebilir. Cebri icra yolu ile, icra takibi kesinleştiğinde, nafaka borçlusunun mal varlığına haciz işlemi yapılabilmektedir.

Bunun yanında, alacak sebebi ile uygulanacak hacizlerde, nafaka alacağı önceliklidir. Örneğin, borçlunun maaşında, başkaca hacizler var ise de, nafaka alacağına ilişkin başlatılan icra dosyasına, işveren tarafından, haciz sırası gözetilmeksizin ödeme yapılmalıdır.

Nafaka alacağı için genel alacaklardan farklı olarak emekli maaşına da haciz konulabilir.

Tedbir nafakası ilamsız takip, yoksulluk ve iştirak nafakası ilamlı takip ile tahsil edilebilir.

Nafakayı ödemeyen yan , İİK 344 maddesi gereğince, 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilir. Hapis cezası, şikayete konu aylara ilişkin nafakanın ödenmesi veya nafaka alacaklısının şikayetten vazgeçmesi durumunda düşer.

Kural olarak, ilamlı takipte, ödeme emre taraf vekiline tebliğ edilmektedir. Ancak, uygulamada, ilamlı takip ile nafaka takibi başlatıldığında, asile değil taraf vekiline ödeme emri gönderildiğinde, nafaka borcunu ödemeyen yan hakkında beraat kararı verilmektedir. Sonuç olarak, nafaka takiplerinde ödeme emrinin mutlaka asile tebliği gerekmektedir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar nafaka davaları konusunda vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla nafaka davası açmak isteyen kişilere Bursa boşanma avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Aile hukuku ve nafaka davaları konusundaki anlaşmazlıklarınızın çözümünde Bursa boşanma avukatı ve online avukat desteği için Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Şafak AZİZOĞLUBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.