Blog

Kişisel Veriler Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
by Yeniay Hukuk Bürosu 16/12/2022

Kişisel Veriler Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bir gerçek kişiye ilişkin olan, o gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilmesini sağlayan her türlü bilgidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda hangi bilgilerin kişisel veri olacağı konusunda bir sınırlama yoktur. Bunun yanı sıra bazı bilgiler üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda veri ile ilişkili gerçek kişinin mağduriyet yaşamasına sebep olabilir. Bu veriler özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılır.

Özel nitelikli kişisel veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek-vakıf-sendika üyeliği, sağlık durumu, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleri olarak sınırlı sayıda kanunda sıralanmıştır. Bunun haricinde bir kimsenin sağlık durumuna ilişkin sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili veriler kişisel sağlık verisi olarak adlandırılmaktadır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde yapılan işlemlere kişisel verilen işlenmesi denmektedir. Kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir. Veri işleme faaliyetine dahil olan eylemlerin bir sınırı bulunmamaktadır. Burada önemli olan verilerin ilk elde edilme tarihinden itibaren veriler üzerinde yapılan tüm işlemlerin ifade edilmesidir.

Kişisel verilerin işlenmesinde kişisel verileri işleyen, kişisel verileri işlenen ve veri sorumlusu olmak üzere üç taraftan söz edebiliriz. Kişisel verileri işlenen taraf gerçek kişi olmak zorundadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamı gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi yönündedir. Bu nedenle bir tüzel kişiye ait bilgilerin kişisel veri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak tüzel kişiye ait olup gerçek kişi ile ilişkili olabilecek, bu gerçek kişiyi belirlenebilir kılacak tüzel kişi bilgileri de kişisel veri kapsamında değerlendirilecektir.

Kişisel verileri işleyen taraf hem gerçek kişi hem tüzel kişi olabilecektir. Bunun yanı sıra kişisel verilerin işleme amaçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiye veri sorumlusu denmektedir. Veri sorumlusu, veri işleme faaliyetinin sebeplerini ve bu faaliyetlerin nasıl yapılacağını açıklayabilecek nitelikte olmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesi sırasındaki hususlara karar verecek taraf veri sorumlusudur. Veri işleyen ise veri sorumlusunun yönlendirmeleri aracılığıyla kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Veri işleyen genellikle teknik kısımlar ile ilgili işlemlerin yapılmasıyla sınırlıdır.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hem verisi işlenen hem de veri sorumlusu olan tarafı ilgilendirecek bazı hususlar mevcuttur. Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmeli, doğru ve güncel olmalı, belirli ve meşru amaçlar için işlenmeli, işlendiği amaçla sınırlı kalmalı, gereken süre boyunca muhafaza edilmelidir.

Kişisel verilerin bu genel ilkeler ışığında işlenmesi gerekmektedir. Böylece kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bir hak kaybına uğramayacaktır.

Kişisel verilerin işlenebilmesi için bazı şartlar söz konusudur. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. 1- Açık Rıza
  2. 2- Kanun Hükmü
  3. 3- Sözleşmenin İfası
  4. 4- Fiili İmkansızlık
  5. 5- Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu
  6. 6- Aleniyet Kazandırma
  7. 7- Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması
  8. 8- Meşru Menfaat

Kişisel verilerin işlenebilmesi için en önemli şartlardan birisi olan açık rıza, belirlenmiş bir konuda kendisine yapılan bilgilendirme işlemi sonucu kişisel verisi işlenen gerçek kişinin özgür iradesiyle açıkladığı rızayı ifade eder. Açık rıza genel nitelikte değil bilgilendirme işlemi ile ilgili konuya yönelik olmalıdır. Açık rıza, iradeyi sakatlayacak hallerde alınamayacaktır. Çünkü bu durumda özgür irade ile kişinin karar vermesi mümkün değildir. Açık rızanın varlığını işveren ispatlamalıdır. Buna örnek olarak sağlık verilerinin işlenmesi gösterilebilir. Sağlık verilerinin işlenmesi söz konusu olduğunda hastaya gerekli olan bilgilendirme yapılmalı ve hastanın sağlığı ile ilgili bilgiler işlenmelidir. Bundan kaynaklı ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda hastanın vermiş olduğu açık rızanın ispatını hastane ya da doktor yapacaktır.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar KVKV hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla kişisel verilerin gizliliği konularına ilşkin uyuşmazlıklarda sorun yaşayan kişilere Bursa KVKV avukat olarak destek sağlamaktadır.

KVKK hukuku alanlarına giren kişisel verilerin korunması konularına ilişkin uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa KVKV avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Stj. Av. Alperen Utku YAMAN